fejléckép

Önkormányzati községtervezés

Önkormányzati községtervezés

Územný plán

PP V.Horeš.doc
V.HOREŠ správa návrh
V.HOREŠ schéma zavaznej časti
V.HOREŠ záujmové územie
Ochrana prírody a tvorba krajiny
Texty UP
V.HOREŠ doprava
V.HOREŠ energetika
V.HOREŠ voda kanál
V.HOREŠ zábery PP          Zmeny a doplnky č.1 Územný plán Obce Veľký Horeš, v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov(ďalej len „stavebný zákon“)

0 SEA Oznamenie ZaD 1 UPN O V Horeš
1 Širšie vzťahy
1 ZaD1 ÚPN O Veľký Horeš Textová časť n
2 ZaD1 ÚPN O Veľký Horeš Záväzná časť n
3 ZaD1 ÚPN O Veľký Horeš Záber PP a LP n
2 Ochrana prírody
3 Záujmové územie
4a Komplexný výkres
4b Komplexný výkres
5 Technické vybavenie
6a Záber PP
6b Záber PPOZNÁMENIE O VYPRACOVANÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
OKRESNÝ ÚRAD TREBIŠOV odbor starostlivosti o životné prostredie  
M.R.Štefánika 32, 075 01 Trebišov

List - Okresný Úrad Trebišov odbor životného prostredia

Oznámenie o strategickom dokumente o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia a verejného doravného vybavenia

Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného vyuzívania územia a verejného dopravného vybavenia

Výkres komplexný návrh funkcného využívania katastra

Informačný portal rezortu MŽP SRProgram hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľký Horeš

na roky 2015 - 2020


Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľký Horeš na roky 2021-2030
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľký Horeš na roky 2015-2020Výzva na predkladanie cenových ponúk
 

 Výzva na predkladanie cenových ponúk  rozšírenie kamerového systému v obci Veľký Horeš

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Príloha č.1 - Formulár cenová ponuka
Príloha č.2 - Výkaz výmer
Príloha č.3 - Súhlas
Príloha č.4 - Návrh zmluvy o dielo

Fel↑