fejléckép

Hivatali tábla

HATÁROKON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS

Obce Veľký Horeš a Nagyrozvágy sú prihraničné a zároveň susediace obce. Obce majú približne rovnakú veľkosť, rovnaké národnostné zloženie, rovnaký charakter a silné vzájomne prepletené príbuzenské vzťahy. Do konca druhej svetovej vojny ich spájala spevnená cesta. V súčasnosti je z cesty viditeľné iba masívne zemné teleso zarastené trávou a krovím. Cesta je nepriechodná, s výnimkou ťažkých poľnohospodárskych strojov. Obyvatelia obcí musia podstupovať obchádzku 21 km k najbližšiemu hraničnému priechodu. Znovuvybudovaním tejto cesty dôjde k zlepšeniu dostupnosti a skráteniu vzdialenosti medzi obcami na cca 4km. Ďalej sa zintenzívni cezhraničná spolupráca medzi oboma obcami, zlepší sa oblasť cestovného ruchu, skráti sa cesta za návštevami známych a príbuzných, nákupmi, turistikou a pod. Stavba sa nachádza v intraviláne a extraviláne obce Veľký Horeš. Realizácia projektu je súčasťou Teritoriálneho Akčného Plánu (TAPE) realizovaného na cezhraničnom SK-HU pohraničí. Účelom TAPE-u je rozvoj zamestnanosti prostredníctvom oživenia pestovania a spracovania konope, ktoré malo v danej lokalite bohatú históriu.
 
Hlavným cieľom projektu je Výstavba cezhraničnej cesty medzi obcami Veľký Horeš (sk) a Nagyrozvágy (HU)

Projekt sa realizuje v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika -Maďarsko.
 
Názov projektu: Road links development between Nagyrozvágy (HU) and Veľký Horeš (SK) – FUTURE IN HEMP
Rozpočet projektu: 4 306 119,27   EUR
Názov partnera: Obec Veľký Horeš
Rozpočet partnera: 1 738 775,27 EUR
Začiatok realizácie: 01/01/2020
Ukončenie realizácie: 31/12/2021
Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej Únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške: 3 660 201,37EUR
www.skhu.euFel↑