fejléckép

Hivatali tábla

HATÁROKON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS

FUTURE IN HEMP – PROCESSING STALK AND SEED

INTERREG SZLOVÁKIA-MAGYARORSZÁG PROGRAM

Az INTERREG Szlovákia-Magyarország program keretén belül indított, hat összefüggő projektelemet átfogó Területi Akciótervet (TAPE, SKHU/1703/3.1/040) összesen 7,012 millió euróval támogatja az Európai Unió, Magyarország valamint Szlovákia Kormánya. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

 

 1. Rövid projekt összefoglaló

Közös kihívások: magas munkanélküliség, alulképzettség, elöregedés, az aktív korú lakosság elvándorlása.

Átfogó cél: a helyi természeti és humán erőforrások fenntartható hasznosítása, magas hozzáadott értékű termékek előállítása és értékesítése, munkahelyek teremtése és gazdálkodási, feldolgozó-ipari ismeretek terjesztése.

Elérni kívánt változás: csökkenni fog a munkanélküliség és növekedni fog a vállalkozási aktivitás, a helyi iparűzési adóbevétel, valamint a helyi hozzáadott érték. A projektpartnerek fenti célokat a kenderipar korszerű újjászervezése révén kívánják elérni, a legjobban fejlődő és legnagyobb hozzáadott értékű termékpályák mentén.

Karos Község Önkormányzata 0,7229 ha alapterületű ingatlannal rendelkezik.  Az ingatlanon közmű- és telephelyfejlesztés, 400 m2-es üzemcsarnok építése fog megvalósulni. Létesül egy 300 m2-es zárt termesztő rendszer: fajtakísérleti kutatóállomás, a termesztési céloknak megfelelő fajták fenntartására és nemesítésére. Az üzemeltetést az önkormányzat pályázat útján gazdasági szereplőnek adja át, kizárólag kender feldolgozási céllal.

A PRC Invest Kft. kenderfeldolgozást és fajtafenntartást fog végezni bérelt ingatlanon. Termékek: tisztított mag (étkezési, takarmány), hántolt mag (étkezési), maghéj (takarmány), kendermagolaj, olajpogácsa hántolt magból (paleo étel), olajiszap (kozmetikai célra), magkrém, kendertea, kivonatolásra előkészített cséplési alj, szárított virágzat.

 

Nagygéres Községi Hivatala (Veľký Horeš Obecný Úrad) EXPO-t létesít, ami termékbemutatók, szakmai rendezvények színtere lesz. A magyarországi partnerek által létrehozott eredményeket bemutatja szlovákiai vállalkozásoknak, ösztönözve őket arra, hogy vegyenek részt a kenderipar térségi fejlesztésében. Felújítják a régi iskola épületét és annak udvarát 565,72 m2 alapterületen. Létesül egy konferenciaterem egy minta műhely múzeum résszel és egy kiállító terem. Az épületben felújításra kerülnek a mellékhelyiségek is, folyosók, lépcsők és az épület mozgáskorlátozottak számára is alkalmas lesz.

 

 

 

 1. A kiindulási helyzet leírása

A projekt földrajzi célterülete kelet-szlovákiai és észak-kelet magyarországi viszonylatban egyaránt periferikus határtérség, jellemző társadalmi-gazdasági problémákkal: a térség fejlődéséhez alapvetően szükséges termelő és szolgáltató kis- és középvállalkozások, elsősorban a feldolgozóipari vállalkozások gazdasági szerkezetben elfoglalt elégtelen aránya miatt alacsony szintű a gazdasági aktivitás, nagyfokú az elvándorlás, magas a munkanélküliség, az önkormányzatok szociális terhei növekednek. E problémák fennmaradása a térség további spirál-szerű leszakadását idézheti elő, ezért olyan stratégiára van szükség, mely mentén a helyi erőforrások fenntartható módon hasznosíthatók és gyarapíthatók. A feldolgozó-ipari feltételek megteremtésével szerves fejlődésre ösztönözhetők a térségi vállalkozások. A tradicionálisan meglévő alapokon nyugvó, új alapokra helyezhető, egyes termékpályák mentén világviszonylatban dinamikusan fejlődő ipari kendergazdaság térségi fejlődése révén munkahelyek teremthetők képzett és kevésbé képzett munkavállalók számára. A magas hozzáadott értékű kenderipari termékek előállítása és értékesítése elősegítheti a vállalkozások közép-hosszútávú profitabilitását. Eme vállalkozások prosperitása révén növelhető a magasan képzett és betanított munkaerőt egyaránt foglalkoztatni képes munkahelyek száma a feldolgozóiparban és kereskedelemben, emelkedhet a térségben maradó adók nominális mértéke, az önkormányzatok szociális terheinek csökkenése mellett.   

 

 1. A projekt célkitűzései

A projekt közvetlen célja, hogy feldolgozó-ipari kapacitásépítéssel, vállalkozásösztönzéssel új alapokra helyezze a világviszonylatban dinamikusan fejlődő és a térségben megfelelő adottságokkal rendelkező kenderipart, magas hozzáadott értékű termékek előállítása és értékesítése, feldolgozó-ipari és szolgáltató vállalkozási tevékenységek ösztönzése, valamint a térségi foglalkoztatás növelése érdekében. A közvetlen célok elérését szolgálja a projekt keretében megvalósított üzemépítés és telephelyfejlesztés, a kenderkóró-, mag- és virágzat-feldolgozó üzemek létesítése 2 fő munkahelyteremtéssel, a mintegy 20 fő gazda és vállalkozó oktatását szolgáló kenderipari tudásközpont kialakítása és a TAPE partnereinek eredményeit bemutató, valamint a piacra jutást segítő és szakmai fórumként funkcionáló EXPO kialakítása. Közvetett cél a gazdasági aktivitás növelése, a kkv-k jövedelemtermelő képességének javítása, a térség feldolgozó-iparának és szolgáltató szektorának szerves növekedési pályára állítása, a helyben maradás ösztönzése.

 

 1. A határon átnyúló hatások megközelítése és hatása

A program célterülete – periferikus határtérség lévén – társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetben van. Nemzetközi tapasztalatok alapján kijelenthető, hogy amennyiben a határ két oldalának gazdasági szereplői összehangolt, programszerű erőforrás-fejlesztésbe kezdenek, a negatív folyamatok hathatósan mérsékelhetők, sőt megfordíthatók.

Helyi szintű kezdeményezésekkel a strukturális problémák megoldására tett intézkedések kevésbé lehetnek hatékonyak, mivel a határ két oldala azonos tájegységben, egységes gazdaságföldrajzi térben helyezkedik el, ami szükségessé teszi a termelőerők fejlesztésének összehangolását, a termelékenység növelése és a fenntartható fejlődés érdekében.

A projektpartnerek határokon átnyúló együttműködése mindenekelőtt a térségi kenderipar újjáépítését szolgálja: a Magyarországon elhelyezkedő alsó-bodrogközi térségben megtermelt javak marketingjét, a szakmai tudásanyag terjesztését, végső soron az egész akcióterv eredményeinek disszeminációját szolgálja a Szlovákia felső-bodrogközi térségében működő partner tevékenysége.
Karos, Nagyrozvágy és Nagygéres (Veľký Horeš) tehát szoros szakmai és üzleti együttműködés révén lesz képes elérni, hogy a kenderipar térségi lehetőségeire a helyi gazdák és vállalkozások felfigyeljenek és az iparág szerves fejlődéséhez tevékenyen hozzájáruljanak.
A projekt célcsoportjai – a térség vállalkozói, gazdálkodói, önkormányzatai, magasan és alacsonyan képzett munkavállalói – a projekt eredményeinek összességét elsősorban a Nagygéresen (Veľký Horeš) létesülő EXPO-komplexum látogatásán keresztül lesznek képesek elérni. Üzemlátogatások szervezésére is sor kerül, melynek során az érdeklődők betekintést nyerhetnek a karosi termelő üzemegységek tevékenységeibe.
 

 1. A célcsoportok azonosítása

A projekt közvetlen célcsoportja: a partnerségben részt vevő vállalkozás és a három helyi önkormányzat, amelyek a projekt megvalósításának és fenntartásának közvetlen felelősei.
A projekt közvetett célcsoportjai: térségi feldolgozó-ipari és szolgáltató szektorbeli vállalkozások, képzett és kevésbé képzett munkavállalók, akik társadalmi-gazdasági, valamint szakmai szempontból érintettjei a projektnek, részesei eredményeinek, mint munkavállalók és releváns szakmai és üzleti tudással felvértezett, a kenderiparba befektetni hajlandóvá váló vállalkozók.
 
 1. Várható eredmények

A projektben létesül egy ipari kender feldolgozására alkalmas üzemi infrastruktúra, egy térségi vállalkozás magas hozzáadott értékű kendertermékek előállítására alkalmas gépi technológiát fog beszerezni és üzembe helyezni munkahelyteremtő beruházással, kialakításra kerül egy, a TAPE eredményeit bemutató és az ipari kendergazdaság lehetőségeit felvázoló, valamint konkrét üzleti együttműködések ösztönzését célzó EXPO-komplexum, valamint létesül egy ipari kenderrel összefüggő korszerű gazdálkodási és feldolgozó-ipari, valamint
marketing ismereteket megosztó tudásközpont.
Fenti tevékenységek eredményeként a térség gazdasági szereplői – a projekt közvetett célcsoportjai – olyan tudáshoz, technológiai és üzleti ismeretekhez jutnak, melyek révén képesek lesznek megalapozott döntéssel ipari kenderre épülő termelő tevékenységbe, üzleti vállalkozásba kezdeni és további munkahelyeket teremteni. 1. Megvalósítás

Karos Község Önkormányzata 0,7229 ha alapterületű ingatlanon közműfejlesztéssel, telken belüli mély- és magasépítési tevékenység elvégzésével, valamint egy 400 m2-es üzemcsarnok építésével olyan alapinfrastruktúrát hoz létre, mely raktárakat, üzem- és előkészítő helyiségeket, szociális blokkot és irodát tartalmaz, ezáltal feldolgozóipari tevékenység ellátására válik alkalmassá. Létesül egy 300 m2-es zárt termesztő rendszer: fajtakísérleti kutatóállomás, a termesztési céloknak megfelelő fajták fenntartására és nemesítésére. Az üzemeltetést az önkormányzat pályázat útján gazdasági szereplőnek adja át, azzal a kikötéssel, hogy abban kenderfeldolgozás tevékenységet folytat szerződésben rögzített feltételek szerint.

A PRC Invest Kft. a kenderfeldolgozás elvégzéséhez a projekt keretében gépeket vásárol:

 1. Kórófeldolgozás technológiája: szecskázó gép, csomagoló gép.
 2. Magfeldolgozás: szelelő, hántoló, szelelő, hántoló, olajprés (kapacitás: 1000 l/év), krémesítő, olajülepítő, olajszűrő, palackozó.
 3. Virágzat, cséplési alj, levél: szárító, brikettáló, csomagoló, vákuumcsomagoló.

Nagygéres Községi Hivatala (Veľký Horeš Obecný Úrad) EXPO-t létesít, ami termékbemutatók, szakmai rendezvények színtere lesz. A magyarországi partnerek által elért eredményeket bemutatja szlovákiai vállalkozásoknak, ösztönözve őket arra, hogy vegyenek részt a kenderipar térségi fejlesztésében. Felújítják a régi iskola épületét és annak udvarát 565,72 m2 alapterületen. Az épületben minden helyiség felújításra kerül, és ezen belül létrejön egy konferencia terem (63,44 m2), egy minta műhely múzeum résszel (44,56 m2) és egy kiállító terem 63,44 m2. Az épület mozgáskorlátozottak számára is alkalmas lesz.

 

 

 1. Tervezett kimenetek

Karos Község Önkormányzata: 0,7229 ha alapterületű ingatlan kialakítása  400 m2-es üzemcsarnokkal, közműfejlesztéssel, telken belüli mély- és magasépítési tevékenység elvégzésével. A komplexum feldolgozóipari tevékenység ellátására alkalmas lesz. Létesül egy 300 m2-es zárt termesztő rendszer: fajtakísérleti kutatóállomás, a termesztési céloknak megfelelő fajták fenntartására és nemesítésére.

A PRC Invest Kft. a kenderfeldolgozás elvégzéséhez a projekt keretében gépeket vásárol:

 1. Kórófeldolgozás technológiája: szecskázó gép, csomagoló gép.
 2. Magfeldolgozás: szelelő, hántoló, szelelő, hántoló, olajprés (kapacitás: 1000 l/év), krémesítő, olajülepítő, olajszűrő, palackozó.
 3. Virágzat, cséplési alj, levél: szárító, brikettáló, csomagoló, vákuumcsomagoló.

Nagygéres Községi Hivatala (Veľký Horeš Obecný Úrad) EXPO-t létesít, ami termékbemutatók, szakmai rendezvények színtere lesz. A magyarországi partnerek által elért eredményeket bemutatja szlovákiai vállalkozásoknak, ösztönözve őket arra, hogy vegyenek részt a kenderipar térségi fejlesztésében. Felújítják a régi iskola épületét és annak udvarát 565,72 m2 alapterületen. Az épületben minden helyiség felújításra kerül, és ezen belül létrejön egy konferencia terem (63,44 m2), egy minta műhely múzeum résszel (44,56 m2) és egy kiállító terem 63,44 m2. Az épület mozgáskorlátozottak számára is alkalmas lesz.

 

 

 1. Szakmai fenntarthatóság

Karos Község Önkormányzatának a településrendezési terv elkészítőjeként a legszélesebb körű rálátása van a község környezeti és gazdasági adottságaira, lehetőségeire. A projekt keretében létrejövő üzemegységek és telephely működtetésében szorosan együttműködik majd a pályázat útján kiválasztott vállalkozóval, rendelkezésre bocsátja karbantartói humán kapacitását az üzemeltetés során szükséges fenntartási, javítási munkálatok elvégzésére.

A Karoshemp Kft. új vállalkozásként vesz részt az Akciótervben. Miután a térségben még nem jelen lévő iparág fejlesztését tűzte ki célul a projekt, kenderfeldolgozással foglalkozó vállalkozás a programterületen nem működik. A Kft. ugyanakkor széleskörű szakmai partnerséggel rendelkezik a vállalt feldolgozóipari tevékenységek elvégzéséhez, az iparág fenntartható fejlesztéséhez (KÖSZI Trade Szociális Szövetkezet, Hungarohemp zrt, Grapoila Kft., Quick 2000 Kft., Krumenaker Brusevi i Mlinovi Plus, pr. Farkaš Farago Judit).

 

Nagygéres Községi Hivatala (Veľký Horeš Obecný Úrad) a kialakítandó EXPO és kiállító tér szakmai fenntartását saját alkalmazottak és szakmai együttműködő partnerek közreműködésével végzi majd. A Hivatal létrehoz egy egyesületet, melynek feladata tudástartalmak megosztása lesz a kenderipar térségi fejlesztése érdekében, részt vesz az EXPO szakmai munkájában. Ez az a részprojekt, melynek a programterület egészére kihatással bíró küldetése van: az eredmények, ismeretek megosztásában, szakmai rendezvények, üzleti találkozók tervezésében és szervezésében szorosan együttműködik majd a konzorciumvezetővel és az egyes projektek kedvezményezettjeivel.

 

 1. Pénzügyi fenntarthatóság

A pályázat részeként betervezett marketing-stratégia a termékek piaci bevezetése és piacon tartása szempontjából elengedhetetlen, és ez záloga lehet annak, hogy a projekt zárása után is fenntartható eredmények jöjjenek létre.

A Karoshemp Kft. a termékek értékesítéséből származó bevételek egy részét az üzemek folyamatos technikai fejlesztésére kívánja fordítani, hogy helyt álljon a várhatóan éveken belül kiéleződő piaci versenyben. A projekt pénzügyi megtérülésének várható időpontja az üzembe helyezést követő 3. év.

Karos Község Önkormányzata a saját tulajdonában lévő üzem és telephely fenntartását és fejlesztését egyrészt az új, kenderfeldolgozással foglalkozó vállalkozástól befolyó iparűzési adóbevételből, másrészt bérleti díjból fedezi majd. Az épületbe telepített technológia használata során az épület szerkezetében felmerülő esetleges javítási és karbantartási feladatok pénzügyi fedezetét a betelepülő vállalkozás adja.

Az EXPO működtetéséhez és fenntartásához szükséges forrást a projektpartner saját intézménye éves költségvetéséből és bérleti díjból fedezik.

 

 1. Szinergiák és komplementaritás a TAPE egyéb projektjeivel

 

A TAPE keretei között az ipari kender különböző részeinek feldolgozására alapozott projektek egymással kiegészítő kapcsolatban vannak. A kender pozdorja előállítása (projekt 5.) során keletkező melléktermék a mag, ami alapanyagul szolgál a magfeldolgozást végző projekt (projekt 4.) számára, míg a rost előállítás során keletkező pozdorja (projekt 3.) az 5. projekt során hasznosítható. Az 5. projektben megvalósítani tervezett EXPO minden egyes termelő projekt számára (projekt 3., 4., 5.) előnyös lesz, mivel itt bemutatásra kerülnek az előállított termékek az érdeklődő vállalkozók és a nagyközönség számára. A 2. projekt során megépítésre kerülő út javítani fogja az áruk és emberek szállításának hatékonyságát a két ország között. A 6. projekt a célzott képzési programok segítségével elősegíti az emberek felkészítését a munkába álláshoz. Az 1. projekt pedig segít az egyes projektek összehangolásában és gondoskodik a kitűzött célok és az elért eredmények kommunikációjáról az érdekelt felek és a széles publikum számára.

 

 1. Együttműködés más foglalkoztatási kezdeményezésekkel

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet támogatást nyert az EFOP-1.12.1-17-2017-00003.” Makro regionális kutatások a Kárpát-medencében a közösségfejlesztés és társadalmi felelősségvállalás megerősítése érdekében című projekt megvalósítására, melynek 2 fő tevékenységcsoportja az alábbi: 3. Határon átnyúló foglalkoztatási modellek kidolgozása, mintaprogram (ok) kísérleti megvalósítása6. Hagyományokon alapuló közösségfejlesztő rendezvények (konferenciák, workshopok) megtartása, jó gyakorlatok tapasztalatok megosztása. Mindezek rendszerszerű, jelen projekttel is összehangolt megvalósítása szoros kapcsolatban áll a határokon átívelő kulturális alapú gazdaságfejlesztés feltételeinek megalapozásában.


A Nemzeti Művelődés Intézet Nonprofit Közhasznú Kft., szintén támogatást nyert az EFOP-1.12.1-17-2017-00022. „Hálózatépítés az élő néphagyományért - közösségfejlesztés és tudásbővítés megvalósítása a civil társadalom bevonásával a határon átnyúló kulturális kapcsolatok erősítésén keresztül” című projekt megvalósítására, mely jelentősége azért emelhető ki, mert az NSKI stratégiai együttműködést kötött a szervezettel és összehangoltan valósítja meg projektjeit.


Jelen projekt tematikus rendezvényeivel és konferenciájával az ipari kenderre épülő népi kézművesség modern kornak megfelelő, piacképes termékfejlesztésével is foglalkozik, így szorosan kapcsolódik ehhez a projekthez is.
Visszahatásként fontos megemlíteni, hogy az itt létrejövő a tananyagok és képzési programok segítik a kézművesség fejlesztését (textil, élelmiszer, kozmetikumok, használati tárgyak), mint kiemelt területeken.

 

 

 1. INDIKÁTOROK
Code     Name of indator                                                        Target value
CO01     Number of enterprises receiving support (pcs)                    1
CO02     Number of enterprises receiving grants (pcs)                      1
CO08     Employment increase in supported                         
enterprises (FTE)                                                                          2
CO13     Total length of newly built roads (km)                                -
CO39     Public or commercial buildings built or                               -
renovated in urban areas (m2)                                                 1500 m2
CO44     Number of participants in joint local employment                
initiatives and joint training (person)                                             20    
O312     Number of women in joint local                         
employment initiatives and joint trainings (person)                          8                    

O313     Number of participants from groups at risk                     

of discrimination, including Roma in joint local         
employment initiatives and joint trainings (person)                         15
O314     Number of new business services promoting                     
employment and consultancy services (pcs)                                     2


Horizontális elvek

A projekt során megvalósítani tervezett kapacitás bővítés és felújítási munkák során nem történik olyan beavatkozás, amely negatívan érintené az állat- és növényvilágot, valamint a biológiai sokféleséget, ezért kompenzációs intézkedésekre nincs szükség.

Mindkét építési, felújítási beruházással érintett helyszínen az építés és felújítás során egyrészt környezetbarát anyagok kerülnek felhasználásra, másrészt olyan energia megtakarítást lehetővé tevő megoldások (hőszigetelés, alacsony energiaigényű berendezések) kerülnek alkalmazásra, amelyek jelentős, több mint 10%-os, energiafelhasználás csökkentést fognak lehetővé tenni, óvva ezzel a környezetet és egyben költséget takarítva meg.

A beszerzéseknél figyelembe fogjuk venni a környezetvédelmi szempontokat, ezért a kevesebb, vagy természetbarát csomagolóanyagot használó beszállítókat részesítjük majd előnyben.

A projekt során a nők és férfiak megkülönböztetés nélkül vállalhatnak munkát. Géberjénben eddig is megváltozott munkaképességű alkalmazottak voltak foglalkoztatva, amit a későbbiek során is fenntartunk.

 

 1. Cooperation Criteria – Együttműködési kritériumok

 

Közös fejlesztés

A projekteket összehangoltan magyarországi és szlovákiai szakemberek tervezték, dolgozták ki és készítették elő.

Közös megvalósítás

A projekt megvalósítása az NSKI koordinációjával, ellenőrzött és átgondolt módon, előre meghatározott ütemezéssel és a TAPE többi projektjével összhangban kerül megvalósításra.

Közös személyzet

A kezdeményezettek mindegyike rendelkezik a megvalósításért felelős szakemberekkel és közös menedzsmentet működtet.

Közös finanszírozás

A projekt során a támogatási összegek az előzetesen meghatározott költségvetéssel, az elvégzendő feladatokkal arányos megosztásban kerülnek finanszírozásra az elnyert ERFA támogatás és az ezen felül szükséges saját forrás felhasználásával.

 1. Project Activities – Projekt tevékenységek


Nagygéres Községi Hivatala (Veľký Horeš Obecný Úrad)

 • projektmenedzsment (a projekt irányítása a megvalósítás ideje alatt)
 • előkészítési munkák (kivitelezési tervek elkészítése, közbeszerzések megvalósítása)
 • EXPO rekonstrukció (EXPO épülete és udvara felújítása)
 • szakmai rendezvények (4 szakmai rendezvény megszervezése a kender termesztése és feldolgozása témában, helyszín biztosítása további kenderipari üzleti rendezvényekhez)

 

Karos Község Önkormányzata

 • projekt menedzsment
 • előkészítési munkák (kivitelezési tervek elkészítése, közbeszerzések megvalósítása)
 • üzemcsarnok építése, telephely kialakítása
 • kommunikáció

 

Karoshemp Kft.

 • projektmenedzsment (saját erőforrással)
 • új eszközök beszerzése, telepítése
 • munkavállalók képzése, betanítása
 • alapanyag beszerzés
 • próbaüzem
 • gyártás, csomagolás
 • marketing, üzleti rendezvények szervezése, értékesítés

 

 

 1. Activity plan – Tevékenység terv (Gantt diagram)
Nagygéres Községi Hivatala (Veľký Horeš Obecný Úrad)PROJEKT SZÁM : SKHU/1802/3.1/020

Sikeres regisztráció

A jelszavadat e-mailben kapod meg,
kérlek ellenőrizd a postaládádat!
Az e-mail címedet már korábban regisztráltuk!

Az új jelszavadat e-mailben kapod meg,
kérlek ellenőrizd a postaládádat!
Próbáld később

5 percen belül egy IP címről csak egy regisztrációt fogadunk el. Kérlek próbáld újra később!
Próbáld később

5 percen belül egy IP címről csak egy regisztrációt fogadunk el. Kérlek próbáld újra később!
Hibás ellenőrző kód

Hibás ellenőrző kódot adtál meg, az űrlap elküldése nem sikerült.
Üres e-mail cím...

Kérlek add meg az e-mail címedet,
és próbálkozz újra!
Hibás adatok

Kérlek add meg a helyes e-mail címet
és jelszót, majd próbálkozz újra!
Hibás e-mail cím

A megadott email címmel
nincs regisztrált felhasználónk.
Sikeres módosítás

A személyes adataidat sikeresen módosítottad,
az új adatokat elmentettük.
Hibás e-mail cím

A megadott e-mail cím már foglalt.
Kérlek adj meg egy másik e-mail címet!
Hibás e-mail cím

A megadott e-mail cím formátuma hibás,
kérlek javítsd ki!
Valamit elfelejtettél?

A regisztráció feltétele, hogy elolvasod és elfogadod
az ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatót.

Fel↑