fejléckép

Hivatali tábla

Megállapodások

2021

Dohoda_10_r.2022.pdf
Dohoda c.21_45_012_47 - 12.pdf

2020

Dohoda č. 20_45_010_11 - 10.pdf
Dohoda č. 20_45_012_52- 12.pdf

2018

D O H O D A č. 18/45/054/298 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnavateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu "„Cesta na trh práce 2" - Opatrenie č.2 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov pre subjekty vykonávajúce hospodárskú činnosť.

  D O H O D A č. 48 / § 50j/ 2018 o poskytnutí pr íspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „dohoda“) uzatvorená podľa ustanovenia § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“)

  D O H O D A č. 18/45/010/55  uzatvorena podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasi, zakona c. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej nudzi v platnom znenl (d’alej len „dohoda“)

  D O H O D A č. 18/45/012/70  uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b ) bod 4. resp. bod 5. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 

Fel↑