fejléckép

OrganizácieZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU


Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJD3 s názvom-Miestne občianske a preventívne služby v obci Veľký Horeš.pdf
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku


MIESTNE OBČIANSKÉ PORIADKOVÉ SLUŽBY

VEĽKÝ HOREŠ

/MOPS/ -  2019-2021


Trvanie projektu: 06/2019 – 05/2021

Nenávratný finančný príspevok: 98 762,56 €

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

 

Projekt je realizovaný v obci Veľký Horeš, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti mesta Kráľovský Chlmec. V obci žije 1150 obyvateľov, pričom 288 z celkového počtu tvoria príslušníci MRK.

Cieľom projektu je zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť margalizovaných komunít, predovšetkým rómov.

Cieľ projektu sa dosiahne realizáciou hlavnej  aktivity, ktorou je zabezpečenie poskytovania sociálnych asistenčných služieb prostredníctvom činností miestnej občianskej poriadkovej služby v súčinnosti s OOPZ v Kráľovskom Chlmci.  V rámci hlavnej aktivity sa vytvoria 4 pracovné miesta pre členov MOPS.

Merateľné ukazovatele projektu:

P0885 Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby, 4

P0886 Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby, 2Základné úlohy Rómskej občianskej hliadky

Ochrana verejného poriadku

Člen Rómskej občianskej hliadky najmä:

 • dohliada na dodržiavanie nočného kľudu po 22.00 hod. v danej lokalite a celej obci, ak všeobecne záväzné nariadenie obce neukladá inak
 • monitoruje a predchádza vzniku konfliktu v rámci MRK, MRK a väčšinového obyvateľstva
 • je nápomocný hliadke Policajného zboru SR a obecnej polície
 • neodkladne hlási príslušníkom PZ SR a obecnej polície prípady hroziaceho väčšieho konfliktu a protiprávneho konania zo strany obyvateľov obce, súvisiaceho s udržaním verejného poriadku
 • monitoruje a hlási príslušníkom PZ SR a obecnej polícii pohyb cudzích osôb a motorových vozidiel v obci v neskorých večerných a nočných hodinách a počas víkendov a sviatkov
 • poskytuje základné právne informácie občanom v oblasti ochrany verejného poriadku a ochrany životného prostredia v rámci svojej kompetencie
 • je účastný a nápomocný, po predchádzajúcom súhlase starostu obce, pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí, podujatí organizovaných obcou, alebo členmi MRK

 

Ochrana súkromného a verejného majetku

Člen Rómskej občianskej hliadky najmä:

 • výkonom svojej činnosti predchádza poškodzovaniu majetku obyvateľov MRK ako aj ostatných obyvateľov obce
 • monitoruje ochranu rodinných domov a obydlí dlhodobo opustených (úmrtím majiteľa, majiteľov, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú v zahraničí,...)
 • dohliada na ochranu verejného majetku pred poškodzovaním (znečisťovanie spoločných priestorov v bytových domoch, vandalizmus, t.z. úmyselné poškodzovanie verejno-prospešných zariadení...)
 • monitoruje a hlási prípady podozrení z nelegálneho odberu elektrickej energie Policajnému zboru SR
 • poskytuje základné informácie v oblasti prevencie viktimácie (ako sa nestať obeťou trestného činu),
 • upozorňuje na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne oznamuje danú skutočnosť (skutok, následky a pod.) príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie danej skutočnosti v kompetencii
 • je oprávnený pri spáchaní trestného činu, alebo bezprostredne po ňom obmedziť osobnú slobodu osoby, ktorá sa skutku dopustila. Takú osobu musí bezodkladne odovzdať útvaru PZ SR, útvaru Vojenskej polície alebo útvaru Colnej správy (zákon č. 301/2005 Z.z. trestný poriadok)

 

Ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi

Člen Rómskej občianskej hliadky najmä:

 • kontroluje pohyb maloletých detí v danej lokalite a obci v neskorých večerných hodinách (po 22.00 hod.) bez prítomnosti rodičov
 • kontroluje miesta stretávania sa detí a mládeže vo večerných hodinách bez kontroly rodičov (napr. cintorín, športoviská,...)
 • v spolupráci s PZ SR alebo obecnou políciou asistuje pri výkone kontroly maloletých osôb do 15 rokov a mladistvých osôb do 18 rokov, ktoré sa zdržiavajú bez dozoru zákonných zástupcov po 21.00 hod. na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje, alebo požívajú alkoholické nápoje a iné návykové látky (zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb)
 • ak obec nevyužíva pomáhajúce profesie ako sú komunitní pracovníci, terénni sociálni pracovníci a asistenti učiteľa, kontroluje školopovinné detí, zdržujúce sa v danej lokalite a obci počas vyučovania, zisťuje príčiny ich neúčasti na vyučovaní, v prípade choroby dieťaťa upozorňuje ich rodičov na dodržiavanie liečebného režimu a nahlasuje takéto prípady obecnému úradu
 • poskytuje základné informácie v oblasti prevencie ochrany zdravia a hygieny

 

Ochrana životného prostredia

Člen Rómskej občianskej hliadky najmä:

 • upozorňuje občanov na správne nakladanie s komunálnym odpadom a v prípade porušenia prijíma opatrenia na zabránenie protiprávneho konania (zákaz sypania odpadu mimo odpadových nádob, do potoka, zakladania nelegálnych skládok)
 • upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a v prípade porušenia prijíma opatrenia na zabránenie protiprávneho konania
 • ohlasuje požiar Hasičskému a záchrannému zboru SR
 • kontroluje dodržiavanie zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný požiar
 • monitoruje a nahlasuje prípady nelegálnych skládok komunálneho a stavebného odpadu (zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch )
 • upozorňuje a nahlasuje prípady stavieb bez stavebného povolenia
 • poskytuje základné informácie v oblasti prevencie a ochrany životného prostredia

 

Ochrana plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky

Člen Rómskej občianskej hliadky najmä:

 • monitoruje a zabezpečuje bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy, zabezpečuje bezpečný prechod školopovinných detí cez cestu a upozorňuje deti na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu
 • predchádza a zisťuje vinníkov poškodzovania vozidiel, objektov a zranenia osôb, ku ktorým dochádza vplyvom hádzania kameňov
 • monitoruje a okamžite nahlasuje Policajnému zboru SR prípady jázd vodičov motorových a nemotorových (cyklisti) účastníkov cestnej premávky pod vplyvom alkoholu, alebo osobami bez vodičského oprávnenia a osobami, ktorým bolo vodičské oprávnenie odobraté políciou, resp. im nebolo vôbec vydané (prioritou je bezkonfliktne odhovoriť, resp. zabrániť, avšak v prípade neuposlúchnutia nahlásiť)

 

Výkon činnosti člena Rómskej občianskej hliadky

 

zahŕňa:

 • monitoring zverených lokalít v pravidelných intervaloch, dohliadanie na dodržiavanie zákonov, domového poriadku, dodržiavanie nočného pokoja, kontrola miest, kde môže dôjsť ku krádežiam, zabránenie rozširovaniu nelegálnych skládok v okolí rómskych obydlí, komunikácia a poskytovanie poradenstva a pomoci klientom
 • prevenčnú úlohu (t.j. komunikuje s narušiteľom verejného poriadku, s páchateľom protispoločenskej činnosti, vysvetlí mu nevhodnosť konania, upozorní na možné následky tohto konania a hlavne splní si oznamovaciu povinnosť, vystupuje ako oznamovateľ a často ako svedok, nie je oprávnený ukladať sankcie) a v prípade porušenia zákona má člen hliadky povinnosť okamžite kontaktovať PZ SR alebo obecnú políciu.
 • vzájomnú kooperáciu člena ROH s koordinátorom projektu alebo povereným príslušníkom obecnej polície pri tvorbe mesačných správ

 

 

 Sikeres regisztráció

A jelszavadat e-mailben kapod meg,
kérlek ellenőrizd a postaládádat!
Az e-mail címedet már korábban regisztráltuk!

Az új jelszavadat e-mailben kapod meg,
kérlek ellenőrizd a postaládádat!
Próbáld később

5 percen belül egy IP címről csak egy regisztrációt fogadunk el. Kérlek próbáld újra később!
Próbáld később

5 percen belül egy IP címről csak egy regisztrációt fogadunk el. Kérlek próbáld újra később!
Hibás ellenőrző kód

Hibás ellenőrző kódot adtál meg, az űrlap elküldése nem sikerült.
Üres e-mail cím...

Kérlek add meg az e-mail címedet,
és próbálkozz újra!
Hibás adatok

Kérlek add meg a helyes e-mail címet
és jelszót, majd próbálkozz újra!
Hibás e-mail cím

A megadott email címmel
nincs regisztrált felhasználónk.
Sikeres módosítás

A személyes adataidat sikeresen módosítottad,
az új adatokat elmentettük.
Hibás e-mail cím

A megadott e-mail cím már foglalt.
Kérlek adj meg egy másik e-mail címet!
Hibás e-mail cím

A megadott e-mail cím formátuma hibás,
kérlek javítsd ki!
Valamit elfelejtettél?

A regisztráció feltétele, hogy elolvasod és elfogadod
az ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatót.

Fel↑