fejléckép

Materská škola

MATERSKÁ ŠKOLA  S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM – ÓVODA
ŠKOLSKÁ ulica 348/36 07652 VEĽKÝ HOREŠ

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie učiteľa materskej školy


Obec Veľký Horeš ako zriaďovateľ Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským vo Veľkom Horeši

vyhlasuje výberové konanie na pozíciu učiteľ materskej školy

MATERSKÁ ŠKOLA - ÓVODA

Školská ulica 348/36, Veľký Horeš

s predpokladaným nástupom od 1.septembra 2021.

POŽADOVANÉ KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY A POŽIADAVKY:

 • kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre príslušný druh

        a typ školy v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
        a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stredná
        pedagogická škola), a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
        č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných
        zamestnancov.

 •  bezúhonnosť v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • zdravotná spôsobilosť v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • ovládanie maďarského a štátneho jazyka.


      ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • doklady o najvyššom vzdelaní, (kópia),
 • profesijný životopis, nezabudnite uviesť Vaše telefónne číslo,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti (kópia),
 • čestné vyhlásenie, že uchádzač spĺňa podmienku bezúhonnosti
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej činnosti

podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (originál alebo overená kópia),

 •  písomný súhlas uchádzača/ky so spracovaním jeho osobných údajov na účely výberového

         konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
         a doplnení niektorých zákonov.

Požadované doklady a iné zvýhodňujúce materiály s označením „UČITEĽKA MŠ

     VEĽKÝ HOREŠ “ doručte najneskôr do 18.08.2021 osobne na obecný úrad, alebo
     poštou


NA ADRESU:

Obec Veľký Horeš

Družstevná ul. 333/2
076 52 Veľký Horeš

Na žiadosti odovzdané po uvedenom termíne sa pri vyhodnotení nebude prihliadané.

Výberové konanie sa uskutoční pohovorom v priestoroch materskej školy. Uchádzači budú
telefonicky, alebo písomne oboznámení o presnom čase pohovoru.

Vo Veľkom Horeši , dňa 09.08.2021

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie učiteľka materskej školy 9.08.2021.pdf

Výberové konanie na obsadenie funkcie učiteľka materskej školy 9.08.2021.docx

príloha 1 - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti uchádzača.docx

príloha 2 -potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pedagogického zamestnanca.docx

príloha 3-súhlas so spracovanim OU.odtv.r.
PaedDr. Zoltán Pál
starosta obce


 

Sučasné personálne obsadenie školy:

           Riaditeľka školy: Denisa Csomósová Bc.

           Pedagogický zamestnanec: Edita Fekeová

           Školníčka: Kőváryová Irena

 

Identifikačné údaje školy

           NÁZOV: Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským-Óvoda

           ZRIAĎOVATEĽ ŠKOLY: Obec -Veľký Horeš

           ADRESA ŠKOLY: Materská škola s vyčovacím jazykom maďarským- Óvoda

           Školská ulica 348/36 07652 Veľký Horeš

           TEL. ČÍSLO ŠKOLY: 056 63 975 26

           ELEKTRONICKÁ ADRESA: msvelkyhores@gmail.com

 

 
           Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu na školské vzdelávanie v základnej škole a na život v spoločnosti. Utvárať prosociálne cítenie a správanie. Rozvíjať túžbu pohybovať sa, uvedomovať si vlastnú identitu, správať sa empaticky, vyjadrovať a komunikovať svoje myšlienky a názory, hľadať a objavovať súvislosti medzi jednotlivými informáciami, prejavovať zvedavosť a spontánny záujem o spoznávanie nového. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa.


Naše poslanie:

          V dnešnom svete je veľká potreba pre hravé pedagogické nástroje, ktoré napomáhajú bezprostrednej ľudskej komunikácii a výchove. Takýmto nástrojom sú ľudové hry, dramatické hry, hudono-pohybové hry.  Z týchto dôvodov sme sa zamerali na  výchovu“spoznávať naše tradície“ (ľudové hry, dramatické hry, hudono-pohybové hry, piesne, básne). Tieto hry kladú dôraz na osobnosť.  

Celoročné podujatie:

November          Deň dôchodcov- OÚ program pre seniorov

 


December -        Čakanie Mikuláša

 


December-         Slávnostný Vianočný program
s rodičmi

 

Február- Fašiangový karneval s rodičmi

 

 


Marec                 Divadlo- v

 

 

 Apríl                   Tradičná súťaž recitátorov-
deti pozvané aj zo susedskej skôlky

 

 

Máj           Ďeň Matiek-
OÚ a s rodičmiMáj           Jarný výlet –
 zdolávanie prírodných prekážok, turistika v okolitej prírode s rodičmi

 


Jún            Súťažno - športové hry
 ku MDD


Jún            Deň otvorených dverí v MŠ- čajové popoludnie s rodičmi

 


Jún            Letný výlet do Zoo
s rodičmi

Jún            Návšteva v ZŠ

 

Jún            DHZO Veľký Horeš- ukážku práce požiarnikov

 

Júl             Deň rodiny- OÚ Oslava dni obce, vystúpenie, kultúrny programFel↑