fejléckép

Dobre vedieť

Dobre vedieť

1. Zásady prvej pomoci

PRVÁ POMOC - je súbor jednoduchých opatrení, ktoré môžu byť použité v každom čase, na každom mieste a ktoré môžu:

 • zachrániť život

 • zabrániť zhoršeniu zdravotného stavu

 • urýchliť zotavenie

Ako postupovať?

 • Bez ohrozenia vlastného života zistite, čo sa stalo, ako prvého vždy ošetrite najviac postihnutého.

 • Zabezpečte privolanie sanitky, lekára, alebo dopravu zraneného do zdravotníckeho za­riadenia.

Ako poskytnúť prvú pomoc?

 • Zastavte život ohrozujúce krvácanie, pri bezvedomí - zaistite voľnosť dýchacích ciest.

 • Pri zástave dýchania - poskytnite umelé dýchanie.

 • Pri zástave srdca - poskytnite nepriamu masáž srdca.

 • Venujte pozornosť protišokovým opatreniam.

Pamätajte!

 • Nepotrebujete osobitné vybavenie - improvizujte.

 • Nepreceňujte svoje sily, neohrozte samého seba, nehýbte s postihnutým viac, ako je nevyhnutné!


2. Všeobecné zásady pri vyžadovaní pomoci

Ak vyžadujete pomoc v tiesni, alebo pri oznamovaní správy o mimoriadnej udalosti uveďte:

 • Svoje meno a číslo telefónu, z ktorého telefonujete.

 • Druh udalosti (požiar, dopravná nehoda, povodeň, trestný čin a pod.).

 • Rozsah udalosti (požiar domu, bytu, lesa, ohrozenie života viacerých osôb, zaplavenie cesty, poľa, obce, a pod.).

 • Miesto udalosti.

 • Ak je na miesto udalosti sťažený prístup, uveďte spôsob prístupu, smer, odkiaľ je mož­né miesto udalosti dosiahnuť a druh prístupovej cesty (súkromná cesta, poľná cesta a pod.).

 • Po ukončení hovoru počkajte na spätné volanie operátora príslušnej záchrannej služby alebo polície.

VŠEOBECNÉ ZÁSADY ČINNOSTI PRI OHROZENÍ

 • Uvedomte si, že najväčšiu hodnotu má ľudský život a zdravie a až potom záchrana ma­jetku.

 • Pamätajte na sebaochranu, poskytnutie prvej pomoci a vzájomnej pomoci v tiesni.

 • Rešpektujte informácie poskytované prostredníctvom rozhlasu a televízie.

 • Nerozširujte poplašné a neoverené správy.

 • Nepodceňujte vzniknutú situáciu a zachovajte rozvahu.

 • Netelefonujte zbytočne, aby ste počas mimoriadnej situácie nepreťažovali telefónnu sieť.

 • Pomáhajte ostatným, najmä starým, chorým a bezvládnym ľuďom, postarajte sa o deti.

 • Dodržiavajte pokyny pracovníkov civilnej ochrany a ďalších záchranných zložiek, orgá­nov štátnej správy a samosprávy.

Čo je ohrozenie?

Ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku alebo rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.

Čo je mimoriadna udalosť?

Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária alebo katastrofa, ktorá ohrozuje život, zdravie alebo majetok.

Čo je mimoriadna situácia?

Mimoriadnou situáciou sa rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia ná­sledkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo na majetok, ktorá je vyhlásená podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a počas ktorej sú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia alebo postupy a činnosti na odstránenie následkov mimoriadnej udalosti.
Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a odvoláva prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.


3. Varovanie obyvateľstva

Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Varovanie je vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén. Varovné sig­nály sú následne dopĺňané hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.
Ak zaznie varovný signál:

 • nastáva mimoriadna situácia

 • podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred čím vás varuje, počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením obecného rozhlasu

Varovný signál - všeobecné ohrozenie

VAROVANIE OBYVATEĽSTVA PRI OHROZENÍ, ALEBO PRI VZNIKU MIMORIADNEJ UDALOSTI, AKO AJ PRI MOŽNOSTI ROZŠÍRENIA NÁSLEDKOV MIMORIADNEJ UDALOSTI.

2 - minútový kolísavý tón sirén

Kolísavým tónom sirén v trvaní 2 minút sa počas vojnového stavu a počas vojny vyhlasuje aj ohrozenie v prípade možného vzdušného napadnutia územia štátu. Slovná informácia pri takomto ohrození obsahuje vymedzenia územia, pre ktoré je ohrozenie vyhlásené.

Varovný signál - ohrozenie vodou

VAROVANIE OBYVATEĽSTVA PRI OHROZENÍ NIČIVÝMI ÚČINKAMI VODY.

6 - minútový stály tón sirén

Signál - koniec ohrozenia

KONIEC OHROZENIA ALEBO KONIEC PÔSOBENIA NÁSLEDKOV MIMORIADNEJ UDALOSTI

2 - minútový stály tón sirén bez opakovania


4. Čo robiť, keď zaznie siréna

MIMO DOBY PRAVIDELNÉHO PRESKÚŠANIA

 • Pri pobyte mimo budovu - vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt, prípadne vstúpte do najbliž­šej budovy.

 • Ak sa nachádzate v domácnosti - zhromaždite celú rodinu a byt neopúšťajte.

 • Nesnažte sa vyzdvihnúť deti zo škôl a predškolských zariadení, bude o ne postarané.

 • Vytvorte izolovaný uzavretý priestor - uzavrite a utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte klimatizáciu (netesnosti prelepte páskou, väčšie netesnosti môžete utesniť tkanivami namočenými vo vode s rozpustenými saponátmi). Uzavretím priestoru znížite pravdepodobnosť vlastného ohrozenia.

 • Uhaste otvorený oheň a iné spaľovacie zariadenia.

 • Sledujte vysielanie rozhlasu a televízie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov.

 • Telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky, najmä nevolajte čísla tiesňového volania.

 • Postarajte sa o domáce a hospodárske zvieratá.

 • Čakajte doma na ďalšie pokyny.

POZNÁMKA

Overte si, či vo vašej blízkosti nie sú ohrození starí ľudia, chorí, neschopní pohybu! Postarajte sa o deti bez dozoru ! Pri akejkoľvek činnosti zachovávajte pokoj a rozvahu!

 


 

Fel↑