fejléckép

Úradná tabuľa

CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA - SK-HU
Rozvoj výrobnej a predajnej infraštruktúry založenej na priemyselnom konope

Spoločné výzvy: vysoká nezamestnanosť, nedostatočná kvalifikovanosť, prestarnuté obyvateľstvo, migrácia aktívneho obyvateľstva za prácou

Hlavný cieľ: trvalo udržateľné využívanie miestnych prírodných a ľudských zdrojov, výroba a predaj výrobkov s vysokou pridanou hodnotou, vytváranie pracovných miest a šírenie vedomostí a know-how o hospodárení a spracovaní konope.

Zmena, ktorú chceme dosiahnuť: nezamestnanosť klesne a hospodárska aktivita, príjmy z miestnych podnikateľských daní a miestna pridaná hodnota s a zvýšia. Partneri projektu budú tieto ciele dosahovať prostredníctvom modernizácie a revitalizácie konopného priemyslu, využitím vývojových centier a rozvoja produktov s najväčšou pridanou hodnotou.

Obec Karos má k dispozícii nehnuteľnosť s rozlohou 0,7229 ha. Na pozemku sa uskutoční  výstavba verejnoprospešného areálu, výrobnej haly o rozlohe 400 m2. Vznikne uzavretý kultivačný systém s rozlohou 300 m2: odrodová experimentálna výskumná stanica na udržiavanie a rozmnožovanie odrôd vhodných na kultivačné účely. Prevádzku odovzdá miestny orgán prostredníctvom výberového konania, hospodárskemu subjektu výhradne na spracovanie konope.

Obec Veľký Horeš:  zriadi EXPO -  priestor na demonštráciu výrobkov a organizovanie odborných podujatí. Bude prezentovať výsledky dosiahnuté maďarskými partnermi slovenským spoločnostiam a súkromným podnikateľom a bude iniciovať a podporovať ich aktívnu účasť na regionálnom rozvoji konopného priemyslu. Zrekonštruuje sa stará nevyužívaná školská budova celkovej podlahovej plochy 565,72 m2 a jej priľahlý pozemok. Vznikne tak moderná konferenčná miestnosť, vzorová výrobňa s múzejnou expozíciou a výstavná sieň. V budove budú zrekonštruované aj toalety, chodby, schody a budova bude mať aj bezbariérový prístup, bude dostupná aj pre ľudí z pohybovým obmedzením.

Projekt sa realizuje v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko.

Názov projektu: FUTURE IN HEMP - Development of the production and sales infrastructure based on industrial hemp - ČÍSLO PROJEKTU: SKHU/1802/3.1/020 

Rozpočet projektu: 1 344 070,71   EUR

Názov partnera: Obec Veľký Horeš

Rozpočet partnera: 615 237,50 EUR

Začiatok realizácie: 01/04/2020

Ukončenie realizácie: 31/03/2022

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej Únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške: 1 142 460,09 EURObce Veľký Horeš a Nagyrozvágy sú prihraničné a zároveň susediace obce. Obce majú približne rovnakú veľkosť, rovnaké národnostné zloženie, rovnaký charakter a silné vzájomne prepletené príbuzenské vzťahy. Do konca druhej svetovej vojny ich spájala spevnená cesta. V súčasnosti je z cesty viditeľné iba masívne zemné teleso zarastené trávou a krovím. Cesta je nepriechodná, s výnimkou ťažkých poľnohospodárskych strojov. Obyvatelia obcí musia podstupovať obchádzku 21 km k najbližšiemu hraničnému priechodu. Znovuvybudovaním tejto cesty dôjde k zlepšeniu dostupnosti a skráteniu vzdialenosti medzi obcami na cca 4km. Ďalej sa zintenzívni cezhraničná spolupráca medzi oboma obcami, zlepší sa oblasť cestovného ruchu, skráti sa cesta za návštevami známych a príbuzných, nákupmi, turistikou a pod. Stavba sa nachádza v intraviláne a extraviláne obce Veľký Horeš. Realizácia projektu je súčasťou Teritoriálneho Akčného Plánu (TAPE) realizovaného na cezhraničnom SK-HU pohraničí. Účelom TAPE-u je rozvoj zamestnanosti prostredníctvom oživenia pestovania a spracovania konope, ktoré malo v danej lokalite bohatú históriu.
 
Hlavným cieľom projektu je Výstavba cezhraničnej cesty medzi obcami Veľký Horeš (sk) a Nagyrozvágy (HU)

Projekt sa realizuje v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika -Maďarsko.
 
Názov projektu: Road links development between Nagyrozvágy (HU) and Veľký Horeš (SK) – FUTURE IN HEMP - ČÍSLO PROJEKTU: SKHU/1802/3.1/008
Rozpočet projektu: 4 306 119,27   EUR
Názov partnera: Obec Veľký Horeš
Rozpočet partnera: 1 738 775,27 EUR
Začiatok realizácie: 01/01/2020
Ukončenie realizácie: 31/12/2021
Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej Únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške: 3 660 201,37EUR
www.skhu.euFel↑