fejléckép

Általános előírások

2023


2022


VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  číslo 1/2022,
NÁVRH
ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska


2020

VZN O službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby
VZN 2020 Odpady Veľký Horeš


2019

 VZN čas predaja v obchode a čas prevadzky služieb.pdf
NÁVRH - Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/10/2019 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1/2019 Územného plánu obce Veľký Horeš, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 1/2019 Územného plánu obce Veľký Horeš.
 2 ZaD1 ÚPN O Veľký Horeš Záväzná časť n
 VZN čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb


2017
VZN 1_2017 o organizacii miestneho referenda
VZN 2_2017 o podmienkach poskytovania dotacii
 VZN Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovanie stavieb.pdf


2016
VZN č. 1_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s DSO


2015
VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov


2013
VZN č. 1_2013 o zbere a likvidácii komunálneho odpadu a DSO


2012
INFORMÁCIA o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku

2011
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK VIACÚČELOVÉHO IHRISKA
ROKOVACÍ PORIADOK OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA VO VEĽKOM HOREŠI


2009

VZN zákaz činnosti 2008-1.pdf
VZN o dani z nehnuteľností 2008_2Fel↑